„Aki nékem szolgál, engem kövessen…”

    ~ János 12:26

Jézus mondta: „Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.” (Máté evangáliuma 16:24)

A Márk evangéliuma 1:17-ben pedig így olvashatjuk Jézus szavait: „Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halásszatok.”

Jézus egy keresztyénre nem csak mint gyermekére szeretne tekinteni, hanem szeretné, ha azok az Ő követőivé is válnának. A keresztyén” szó jelentése az eredeti görögben azt jelenti: krisztusi, kis Krisztus, Krisztus követője. Éppen ezért szeretnénk lehetőséget teremteni mindenki számára, hogy más keresztyénekkel együtt, egymást bátorítva követhesse Krisztust, a Biblia tanulmányozásán, és annak egyre mélyebb megismerésén keresztül. Így olyan lelki érettségre  téve szert, ami mások segítésére, és magának az élő Istennek a szolgálatára is hasznos. Isten ezt a célt tűzi ki az újszövetségi Gyülekezet elé:

“A szentek tökéletesbbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban;” (Efézusbeliekhez írt levél 3:12-15)

Lehetőségek:

  • Biblia iskolai kurzusok
  • Családi Bibliatanulmányozási segédletek
  • Egyszemélyes Bibliatanulmányozások
  • Mások elérésére való felkészítés 

Növekedjünk  együtt, kövessük Megváltónkat, hogy másokat is képesek legyünk Hozzá vezetni!