Bizonyságtételek

Oláh Gedeon bizonyságtétele

Pásztor-portré másolatHála Istennek egy jó, erkölcsös családban születtem Újkígyóson. Kicsi koromtól fogva mindig hallottam a Biblia tanítását és sok mindent megértettem és természetes volt, hogy Isten létezik és hogy Ő teremtett mindent, benne bennünket, embereket is. Sajnos egész hosszú évekig azt gondoltam, hogy elégségesek a mi jó cselekedeteink ahhoz, hogy amikor életünk véget ér ezen a földön, akkor a Mennyországba jussunk.

Tudtam, hogy mindenki bűnös, és csak reménykedtem abban, hogy én is elég jó vagyok ahhoz, hogy Isten tetszését elnyerjem. Harmincegy éves koromban viszont szembekerültem a Biblia igazságával miszerint az Efézusbeliekhez írt levél 2:8-9-ben világosan az található:  „Mert kegyelemből, van üdvösségetek, hit által és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjék.” és a Rómabeliekhez írt levél 5:12 szerint: „Az Isten a mihozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk Krisztus értettünk meghalt”. Mérlegeltem az életemet, és rájöttem, hogy én is bűnös vagyok, és utam így a pokol felé tart, és szükségem van Jézus bűnbocsánatára, aki énértem is meghalt a keresztfán, és magára vette az én bűneim büntetését is.

Kértem imában Jézust, hogy bocsássa meg a bűneimet, és legyen az én személyes Megváltóm, ezáltal elfogadva hit által Isten ajándékát, az örök életet. Ez megtörtént, és most már nem magamban bízok, az én jóságomban, hanem Isten kegyelmében, ami által biztosítva van az örök életem. Sok bizonytalanság van ebben az életben, de azt az egyet tudom, hogy örök életem van, Jézus Krisztus kereszten történt váltsághalála miatt, amit én elfogadhattam Isten kegyelméből.

Ezt az egyetlen kiutat és megoldást a kárhozatból szeretném tudatni az emberekkel, erre tettem fel egész életemet. Főleg azokkal akik még magukban, vagy vallásukban bíznak, sajnos tévesen, mint ahogyan én is tettem sok éven át.

A megoldás Isten Igéjéből még ma is elérhető, amíg élünk. Jézus mondja: „Én vagyok az Út az Igazság és az Élet, senki sem mehet az Atyához csakis Énáltalam. (János evangéliuma 14:6). Tehát keresztyénnek lenni nem vallásosságot jelent, nem is egy egyházhoz, közösséghez való tartozást, hanem személyes kapcsolatot Istennel, Jézus Krisztus által.

Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én nyugalmat adok lelketeknek.” (Máté evangéliuma 11:28)

 


Oláhné Joli bizonyságtételegedeon_portrait

Nagy kiváltság számomra, hogy pici koromtól fogva a Biblia közelségében nőhettem fel. Minden vasárnap Istentiszteletre vittek a szüleim, és jó alapot és erkölcsi nevelést kaptam. Egészen 13 éves koromig azt gondoltam, hogy szüleim révén én is rendben vagyok Istennel és elég jó ahhoz, hogy kiérdemeljem majd az üdvösséget, ha netalán valamikor meghalnék.

Egyszer csak a tudatomig jutott, hogy ez nem így működik, mert Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei,  ahogy a Bibliából kiderül. Tehát személyes kell legyen az Istennel való kapcsolatom.

Fejemben soha sem volt kétség Isten létezése felől, de nekem csak egy általános elképzelésem volt Róla. Rádöbbentem arra, hogy én is bűnös vagyok, bármennyire is jónak tartottak mások. Megértettem, hogy „A bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet” (Rómabeliekhez írt levél 6:23). „Valakik pedig befogadák Őt hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek…” (János evangéliuma 1:12).

Ott belül tudtam, hogy mindez nekem szól, és imában kértem Jézust, hogy bocsássa meg a bűneimet, és befogadtam Őt a szívembe, és életembe, hogy legyen az én személyes Megváltóm. Azóta tudom biztosan, hogy az Ő gyermeke vagyok és utam a Mennyország felé tart.

„A jó hír csak akkor jó hír, ha valaki időben meghallja azt.”