„Mert úgy szerette Isten e világot…”

  János 3:16

Biblia szerinti út a Mennybe

Vannak az életben nagy kérdések amik gyakran visszatérnek hozzánk és elgondolkoztatnak bennünket. Mi történik amikor meghalok? Hol fogom tölteni az örökkévalóságot? Az egyetlen és legfontosabb kérdés amit valaha megválaszolhatunk az a következő – „Ha ma meghalnék, vajon a mennyországban tölteném-e az örökkévalóságot Istennel?” Erre a kérdésre a válasz Jézus Krisztushoz fűződő kapcsolatunkban rejlik. A Bibliában ez áll: „Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van…” (I. János 5:13) Isten ezek szerint a Biblián keresztül szeretné tudatni velünk, egyenként, hová tart a mi földi utunk.

 1. Fel kell ismernem helyzetem
  Bűneim egy áthághatatlan szakadékot képeznek közöttem és az Istennel eltöltendő örök élet között. Megesik, hogy egy nagyobb városban, külföldön nem ismervén a járást, eltévedek. A legnagyobb hiba amit ilyenkor elkövethetek, hogy nem ismerem el, hogy el vagyok tévedve, el vagyok veszve, így aztán haladok tovább a bizonytalanba. Hasonlóképpen, ahhoz hogy megtaláljam az Istennel való örök élethez vezető utat, el kell ismernem, hogy elveszett vagyok bűneimben. Róma 5:12 azt tanítja nekünk, hogy Ádám és Éva óta egy bűnös természet uralkodik minden emberben. Róma 3:23-ban Isten nem tesz kivételt egy ember felől sem: „Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.” Bűnnek nevezünk bármilyen olyan cselekedetet ami Isten törvényével és parancsolataival ütközik. Minden elkövetett bűnnel nagyobb falat építek ami elválaszt engem Istentől. Ugyanakkor bűneim büntetést is vonnak maguk után. Egyszer késésben voltam egy különleges eseményről, ami miatt gyorsabban haladtam a kelleténél, miért is megbüntettek gyorshajtásért, megérdemelten. Bűneink büntetése is hasonlóképpen megérdemelt, ahogy a Róma 6:23 is beszámol róla: „Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” Bűneim „zsoldja” vagy más szóval fizetsége lelki halál és örökké tartó elkülönítettség Istentől.
 2. A válasz nem a vallás és a jó cselekedetek
  A vallások próbálnak saját utat teremteni Istenhez és bár módszereik ésszerűnek tűnnek, mégsem tudják áthidalni azt a szakadékot amit a bűneim hoztak létre. Példabeszédek 14:12 azt mondja, „Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.” Más szóval nem az én gondolataim vagy módjaim számítanak, hanem Isten Szava, a Biblia, mely a kegyelem és megbocsátás igaz válaszát adja. Efézusbeliekhez írott levél 2:8-9-ben így olvashatjuk: „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.”
 3. A jó hír—Jézus Krisztus biztosítja az utat!
  Kereszten való halála által Jézus Krisztus kifizetette a váltságdíjat az én bűneimért, ami által biztosíthatja számomra az örök életet a Mennyországban. Noha elveszett voltam és Istentől elválasztott, Ő mégis szeretett engem és elküldte az Ő Fiát, Jézust, hogy meghaljon helyettem, majd három nappal később feltámadjon a halál állapotából. János 3:16 elmagyarázza, „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jézus a halálán és feltámadásán keresztül lett a fizetség az bűneimért. Így már nem nekem kell fizetnem és bűnhődnöm a bűneim következményét, hanem Isten biztosítja az üdvösséget az Ő kegyelme által. Róma 5:8-ban a Biblia azt mondja, „Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.”
 4. Meg kell bíznom Jézusban!
  Ahhoz, hogy kapcsolatom lehessen Istennel itt a Földön és hogy a Mennyben tölthessem az örökkévalóságot, meg kell szűnnöm a saját magamban és jó cselekedeteimben, vallásomban való bízástól, és teljes bizalmamat egyedül Jézus Krisztusba kell hogy vessem megbocsátásért és az örök életért. Róma 10:13 így szól: „Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.” Ez egy Istentől jövő ígéret, ami biztosítja számomra a bűn következményétől való megmentést és az örök élet ingyenes ajándékát. Ehhez azonban Istenhez kell fordulnom megoldásért, megvallva, hogy bűnös vagyok, kérve, hogy bocsássa meg bűneimet és hogy legyen az én Megváltóm. Isten az ilyen kérésnek nem áll ellen, feltétel nélkül megbocsát, kortól, háttértől és hovatartozástól függetlenül.

Fogadd el ma Jézus Krisztus ingyenes ajándékát, hogy megmenthessen bűneid következményeitől! Soha nem fogod megbánni ezt az életbe vágó döntésedet!

Ha van bármilyen kérdése az Evangéliummal kapcsolatban, kérjük ne hezitáljon ezt kommunikálni velünk. Ha pedig meghozta a döntést, hogy elfogadja Jézus kegyelmi ajándékát, kérjük jelezzen hogy megajándékozhassuk Önt egy Bibliával és más, lelki növekedést elősegítő nyomtatványokkal.